♦ नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाईयो – (मिति: २०७५ कात्तिक १३)
♦ नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाईयो – (मिति: २०७५ श्रावण ०८)
 ♦ अपाङ्गताको सवालमा राष्ट्रिय सम्मेलन – (मिति: २०७५ असार १८)
 ♦ पश्चिम नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आय-आर्जन र सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न – (मिति: २०७४ चैत्र २१)